...

Actie Pepernoot weer gestart

Actie Pepernoot zorgt voor blije kinderen

 

afbeelding Actie-Pepernoot

 

Met de Actie Pepernoot zorgt het Nationaal Fonds Kinderhulp ervoor dat kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie toch een cadeautje krijgen van Sinterklaas. De medewerkers van JbOV hebben een belangrijk deel van de aan hen toevertrouwde kinderen blij kunnen maken door te zorgen voor de verspreiding van de cadeaus. Het is fijn om met zo’n leuke opdracht op stap te kunnen gaan. Bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

 

Ook het Steunfonds Jeugdzorg Overijssel zorgde ervoor dat zoveel mogelijk kinderen een cadeau konden ontvangen. Dank daarvoor namens alle kinderen!

 

Reactie op inspectierapport jeugdzorg

Jeugdbescherming Overijssel geeft een reactie op het Inspectierapport dat 8 november is verschenen over problemen in de jeugdzorg in Nederland. Wij herkennen de problematiek, maar voor Overijssel geldt een genuanceerder beeld. Lees hier ons bericht. 

Jeugd beschermen door inzet sociale technologie

Kennismaken met de nieuwe bestuurder

JbOV organiseerde op donderdag 19 september een bijeenkomst waarbij bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten en andere samenwerkingspartners van JbOV zich lieten inspireren door gastspreker Tom Ederveen en NAO van RobotXperience. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen wij in de toekomst sociale technologie toepassen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering?

Tijdens de bijeenkomst konden de genodigden kennis maken met Ruud Brinkman, de per

1 september in dienst getreden nieuwe bestuurder van JbOV en afscheid nemen van Peter Palsma.

 

Sociale technologie of robotisering is in de gezondheidszorg inmiddels niet meer onbekend. Denk bijvoorbeeld aan de thuiszorg, waar iemands bloeddruk op afstand gemeten wordt en een thuisrobot pillen verstrekt op basis van gezicht- en stemherkenning. Het biedt misschien ook mogelijkheden om in de toekomst jeugdigen te begeleiden in de jeugdzorg. Er zijn al ontwikkelingen in de hulpverlening aan jongeren met autisme; uit onderzoek blijkt dat zij een objectieve benadering door een robot als positief ervaren. Ook wordt geëxperimenteerd met een ‘robotknuffel’, waar een kind onbevangen de gevoelens mee kan delen.

 

IMG 5558 soc techn

 

De ontwikkeling van de sociale technologie vraagt om ethische standpunten en biedt mogelijkheden voor digitalisering van gegevens. De aanwezigen kregen tijdens de interactieve presentatie drie stellingen voorgelegd.

1) Inzet van sociale technologie zorgt voor meer objectieve regie bij de professional en meer autonomie bij de cliënt.  

2) Privacy is volledig ondergeschikt aan de veiligheid van het kind, en dus is alles geoorloofd en dit wordt ook juridisch ondersteund.

3) Elke organisatie heeft een innovatiemanager nodig van 25 jaar (of jonger) voor de broodnodige versnelling, om de maatschappelijke ontwikkeling bij te benen.

 

De stellingen leidden tot een levendige discussie en er is volop inspiratie opgedaan deze middag. Zo ontstond onder andere het idee om een robot in te zetten bij begeleide omgang bij echtscheiding.

IMG 5509 bestuurswisseling

Bestuurlijke overdracht; Ruud Brinkman (links) en Peter Palsma (rechts).

Vertrek bestuurder JbOV

Opvolger wacht een stabiele organisatie

 

Na een periode van bijna twee jaar kondigt Peter Palsma als bestuurder van Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) zijn vertrek aan. Hij gaat de branche verlaten om als bestuurder aan de slag te gaan bij Dorcas, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. De Raad van Toezicht betreurt zijn vertrek.

 

In de periode tot 1 juni zal Peter Palsma volledig beschikbaar blijven als bestuurder van JbOV. In de periode tot 1 september zal hij starten in zijn nieuwe functie en daarnaast nog gedeeltelijk als bestuurder beschikbaar zijn voor JbOV, om daarmee de bestuurlijke continuïteit te waarborgen en zaken over te dragen aan zijn opvolger.

 

Na een hectische periode van drie jaar, is de kwaliteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering bij JbOV weer gewaarborgd, is de reorganisatie afgerond en zijn alle posities ingevuld. De recente rapportages van het Keurmerk Instituut en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bevestigen dat de organisatie op orde is. Ook de financiële situatie van JbOV is verbeterd. Dankzij de inzet van Peter Palsma in de afgelopen periode en de veerkracht en kwaliteit van alle medewerkers in de organisatie is er nu sprake van een stabiele organisatie waarin de personele rust is weergekeerd en sleutelposities structureel zijn ingevuld. Het gaat nu weer over de inhoud van het vak: de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 

De Raad van Toezicht is dankbaar voor hetgeen onder de leiding van Peter Palsma is gerealiseerd en wenst hem veel succes in zijn nieuwe werkomgeving. De Raad van Toezicht heeft de werving van een opvolger inmiddels opgestart.

Beveiliging gegevens bij JbOV

Hoe beveiligt JbOV cliëntgegevens?

 

Jeugdbescherming Overijssel beschikt ook over een ‘oud domein’, te weten het domein bjzo.nl. Dit domein is niet meer actief in gebruik, maar nog wel in ons beheer.  Per ongeluk opzeggen is niet mogelijk door goede afspraken tussen JbOV en de leverancier. Er kan niet meer naar dit oude domein gemaild worden, maar indien dat wel gebeurt dan wordt de mail automatisch geweigerd en verwijderd. De afzender krijgt vervolgens een foutmelding retour.

 

Veilig mailen

Het huidige domein JbOV.nl, is technisch veilig ingericht. Voordat een e-mail bericht binnen komt of naar buiten gaat, wordt deze door de “mailwasstraat” gestuurd. Hier wordt gekeken of de mail voldoet aan alle regels en veilig is. Indien er privacy gevoelige informatie verzonden wordt gaat dit met ketenpartners voornamelijk over een beveiligde verbinding, buiten het Internet om. Naar ketenpartners die niet aangesloten zijn, of naar cliënten, kunnen medewerkers e-mails gecodeerd verzenden.

 

Computerbeveiliging

Onze data staat in een goed beschermd datacenter bij een gespecialiseerde dienstverlener. De informatie ontsluiten we via beveiligde verbindingen en al onze laptops zijn recent gemoderniseerd. Om te voorkomen dat informatie gaat ‘rondzwerven’ of illegaal op onze systemen komt, is het gebruik van USB sticks alleen mogelijk indien deze voorzien zijn van encryptie.

 

Protocol datalekken

Binnen JbOV is één medewerker volledig belast met het vormgeven van het privacy beleid en het uitvoeren van risico analyses met als doel om te blijven voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dossier opslag

Afgesloten cliëntendossiers worden digitaal en fysiek veilig opgeslagen buiten JbOV kantoren, bij een gespecialiseerde dienstverlener. Toegang tot deze dossiers is alleen mogelijk voor een beperkt aantal daartoe geautoriseerde medewerkers.

 

We realiseren ons dat alleen technische maatregelen onvoldoende zijn om veilige omgang met gegevens te realiseren. Daarom vraagt JbOV bij haar medewerkers en ketenpartners continue aandacht voor het verantwoord omgaan met (mogelijk privacy gevoelige) informatie van en over haar cliënten.

JbOV is trots op onderzoeksresultaten inspecties

Kwaliteit bij JbOV op orde!

In oktober 2018 hebben de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek verricht bij JbOV naar de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De inspectie is positief en constateerde dat de kwaliteit van de hulp aan jeugdigen en ouders voldoende is. JbOV is trots op de onderzoeksresultaten.


Volgens het inspectierapport heeft JbOV een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in de lijn met de bevindingen van het Keurmerk Instituut (KMI) in maart 2018. Het KMI constateerde toen dat bij JbOV op diverse terreinen verbeteringen zijn doorgevoerd, dat deze operationeel zijn en dat er daadwerkelijk in de praktijk anders gewerkt wordt.

 

JbOV scoort op 27 van de 28 thema’s waarop de inspecties toetsen een voldoende! En dat is een heel mooi resultaat, in aanmerking genomen dat alleen een ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ wordt gegeven. Wat betreft de tijdigheid van het eerste face-to-face contact (5 werkdagen) scoorden wij een onvoldoende. JbOV was al gestart met het op orde krijgen hiervan. De inspecties vertrouwen erop dat JbOV verbetermaatregelen verder doorvoert.

 

JbOV krijgt de regie in de begeleiding als de veiligheid van kinderen in het geding is en de kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel heeft opgelegd. Wij werken samen met alle instanties en betrokkenen bij een gezin. Bij de uitvoering van ons werk ervaren wij vaak  problemen bij het inzetten van hulp door derden; wij zijn bijvoorbeeld afhankelijk van beschikbare jeugdhulp. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van de jeugdhulp. Deze jeugdhulp wordt vervolgens geleverd door zorgaanbieders en is nu regelmatig onvoldoende beschikbaar. Kinderen moeten daardoor langer wachten op hulp, waardoor uiteindelijk ook de kinderbeschermingsmaatregelen langer duren.

 

De inspecties hielden sinds 2016 frequent toezicht op JbOV door middel van toetsen en gesprekken. JbOV heeft daarop verbeterplannen voorgelegd en de uitvoering ervan in gang gezet. In oktober 2018 kwam de inspectie aangekondigd, maar onverwachts op bezoek voor het onderzoek. De inspecties volgen JbOV nu weer vanuit hun gebruikelijke, reguliere toezichtrol.

 

Klik hier voor het inspectierapport.

Klik hier voor een artikel uit de Stentor.

Positieve uitslag audit KMI

JbOV heeft de jaarlijkse externe keuring gehad door het KMI. De uitkomst was goed; het KMI constateerde dat JbOV aan de noodzakelijke kwaliteitseisen voldoet. JbOV is blij met dit resultaat en dat al inspanningen hiertoe hebben geleid.

 

“De cliënt is goed in beeld op alle fronten.”, aldus het KMI. Het externe auditteam was onder de indruk van wat door JbOV het afgelopen jaar is gerealiseerd. Ze hebben geconstateerd dat verbeteringen zijn doorgevoerd, dat deze operationeel zijn en dat er  in de praktijk volgens de kwaliteitseisen gewerkt wordt.

 

Het goede resultaat van deze audit bevestigt ons dat wij op de goede weg zijn en geeft vertrouwen in de toekomst. JbOV blijft zich met veel energie en motivatie inzetten voor een veilige omgeving voor jeugdigen.

Privacy statement IJ-app

Privacy verklaring
Via de IJ-app worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van ouders en kinderen geraadpleegd. Wij (Jeugdbescherming Overijssel) hebben IJ-app ontwikkeld en vinden de privacy van onze cliënten van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De firma QNH is de bewerker namens Jeugdbescherming Overijssel voor de technische realisatie van de APP en de bijbehorende beveiliging van het gegevenstransport. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens er worden geraadpleegd via de IJ-app gebruikt en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
De gebruikers van onze IJ-app zijn alleen de jeugdbeschermers die bij ons in dienst zijn. De gegevens die geraadpleegd worden zijn persoonsgegevens van onze cliënten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor de hulpverlening van betreffende cliënt. Een medewerker kan alleen persoonsgegevens raadplegen van cliënten die hij of zij zelf in behandeling heeft. De Jeugdbeschermer kan de IJ-App alleen gebruiken voor het raadplegen van adresgegevens en contactgegevens en kan noties inzien van de contactverslagen en kan deze aanvullen via de IJ-app.

Registreren
De IJ-app wordt niet gebruikt voor registratie van persoonsgegevens, alleen contact notities kunnen worden aangevuld.

Verstrekking aan derden
De IJ-app is wordt niet beschikbaar gesteld aan derden.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
– Wachtwoorden worden encrypted opgeslagen
– Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
– De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring wanneer het platform wordt vernieuwd. U zult hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 juni 2017.

Zie ook onze disclaimer.

Week tegen Kindermishandeling

De maand november is een bijzondere themamaand met de ‘Week tegen Kindermishandeling’ van 14 t/m 19 november en aansluitend de ‘Week zonder Geweld’ van 21 t/m 27 november. JbOV is via de Veilig Thuis organisaties betrokken bij activiteiten. Het blijft belangrijk om huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

 

Veilig Thuis IJsselland verzendt tijdens deze weken de externe nieuwsbrief naar alle relaties. Deze wordt dan ook intern bij JbOV aangeboden. Ook verzorgt VTIJ in de themaweken voorlichting tijdens een bijeenkomst voor het basisonderwijs in Zwolle en een lezing bij de Isala klinieken.

 

Veilig Thuis Twente organiseert onder de titel ‘Samen voor veiligheid’ in Twente drie netwerklunches voor wijkteams van gemeenten en ketenpartners tijdens de campagneweken. In deze bijeenkomsten komen onder andere aan bod huiselijk geweld, kindermishandeling en de wettelijke taken van VTT. Ook wordt het grote belang van samenwerking tussen het lokale veld en VTT benadrukt, om in gezamenlijkheid het aantal mishandelde kinderen en slachtoffers van huiselijk geweld terug te kunnen dringen. De presentaties worden gegeven in samenwerking met medewerkers van de gemeentelijke wijkteams. De belangstelling voor de netwerklunches is groot. De netwerkbijeenkomsten zijn op dinsdag 15 november in Almelo, in Enschede op donderdag 17 november en in Hengelo op dinsdag 22 november.

  • Nieuwsitems

     

    In de tweede nieuwsbrief informatie over onder andere contractering 2017, de cliëntenraad, de reorganisatie en Forza, aanpak schoolverzuim.

     

    In de eerste nieuwsbrief van 2016 onder andere informatie over bezuiniging, reorganisatie, Veilig Thuis IJsselland en de cliëntenraad van JbOV.