over-jbov.jpg

Als wij bij mensen thuis komen, is dat niet voor niets. Kinderen groeien dan op in een situatie die onveilig is of zeer ongunstig is voor hun ontwikkeling. Wij hebben een ondersteunende, beschermende rol. De jeugdzorgwerker komt op voor de belangen van het kind. Tijdens onze begeleiding proberen we het gezin zelf zo veel mogelijk regie te laten behouden of herwinnen. Het gezin werkt samen met ons en met mensen in de eigen omgeving aan een veilige en positieve opgroeisituatie.

Zo dicht mogelijk bij de cliënt

Onze jeugdzorgwerkers willen samen met ouders een betere thuissituatie bereiken, een plek waar het kind veilig en verantwoord kan opgroeien. De meeste ouders willen immers het beste voor hun kind, JbOV vindt het belangrijk dat ouders zelf weer grip krijgen op hun leven, op hun gezin.

Samen toewerken naar zo’n situatie vraagt vertrouwen en aandacht. Jeugdzorgwerkers zijn professioneel en vaardig in staat om de brug naar ouders te slaan. Zij kunnen bijvoorbeeld goed omgaan met de emoties van cliënten en realiseren zich dat de gedwongen begeleiding veel impact heeft op ouders. Bovendien hebben ouders vaak met meerdere problemen tegelijk te maken.

Volgens plan

Belangrijke basis van onze begeleidingstrajecten is de werkwijze SAVE, SAmen VEilig. Daarbinnen neemt het gezinsplan een centrale rol in. Het gezin maakt dit plan zelf, met daarin duidelijke doelen en concrete stappen om die te bereiken: wie doet wat wanneer? Bij het opstellen van het plan kunnen familie, vrienden, buren of misschien iemand van school helpen. Ook het lokale wijkteam of andere professionals kunnen ondersteunen.

De jeugdzorgwerker kan minimale voorwaarden stellen op het gebied van de kindveiligheid. Als het plan af is, houdt iedereen zich aan zijn taken en afspraken. Daar ziet de jeugdzorgwerker op toe. Ook zorgt hij voor aanpassingen aan het plan als er iets verandert in de situatie. Zo krijgt de samenwerking vorm en houdt het gezin zelf zo veel mogelijk de regie.

Cliëntenparticipatie

JbOV is een continu lerende organisatie. Wij proberen onze dienstverlening steeds te verbeteren. De ideeën en ervaringen van cliënten zijn daarbij heel belangrijk. Hoe beleven zij de begeleiding? Wat vinden zij goed gaan, wat kan er beter? We zijn steeds in dialoog met ouders en jongeren op verschillende manieren..

We bespreken met elkaar relevante onderwerpen. Denk aan: bejegening, de manier waarop de begeleiding verloopt, de bereikbaarheid van de jeugdzorgwerker of de informatie op de website. Cliënten en oud-cliënten houden ons ook regelmatig als het ware een spiegel voor, tijdens zogenoemde ‘spiegelbijeenkomsten’. Een onafhankelijke gespreksleider organiseert dan een goed geleide bijeenkomst op een neutrale locatie.

 

Twintig hulpverleners zonder gewenst resultaat

Brief van een ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundigheid is niet altijd ver te zoeken. Binnen Jeugdbescherming Overijssel werken er meerdere medewerkers met persoonlijke ervaringen in de jeugdzorg. Door deze te combineren met kennis en deskundigheid ontstaat er een stevige basis voor goede kwaliteit van hulpverlening. Het kan een andere 'kijk' of nieuwe inzichten geven aan collega's, wanneer we, ondanks de drukte, even durven stil te staan en luisteren...

Lees meer