ouders-en-jongeren.jpg

Voorkomen dat een jeugdige weer met de politie in aanraking komt - dat is jeugdreclassering. Het beschermen en bevorderen van een positieve ontwikkeling van de jeugdige. Door verplichte jeugdreclasseringsbegeleiding van JbOV opgelegd door de kinderrechter. Zorgen voor veiligheid van de jeugdige, maar ook van zijn omgeving. 

Wat is jeugdreclassering?

Jeugdreclassering is begeleiding van jeugdigen van 12 tot 23 jaar tegen wie een procesverbaal is opgemaakt.  Omdat ze een strafbaar feit gepleegd hebben; of vanwege zorgwekkend schoolverzuim. De jeugdige heeft bijvoorbeeld een diefstal gepleegd, iemand mishandeld of teveel gespijbeld. De officier van justitie of de kinderrechter kan dan een straf opleggen. Dat kan een boete zijn, een werkstraf of een leerstraf. De officier of kinderrechter kan ook begeleiding door jeugdreclassering opleggen. 

Wat doet de jeugdreclasseerder?

De jeugdreclasseerder ondersteunt de jeugdige en het gezin bij het toewerken naar een positieve opgroeisituatie. Hij helpt de jeugdige met het maken van verantwoorde keuzes. Doel is voorkoming van herhaling van strafbaar gedrag.
Samen met de jeugdige bekijkt de jeugdreclasseerder wat er aan de hand is. Wat gaat er goed, wat niet? Wat moet er anders? De jeugdreclasseerder maakt bindende afspraken over veranderingen thuis, op school, op de sportclub of op straat. Daarbij betrekt hij ook de ouders, en eventueel hulpverlening, school, werk en vrienden. Ook checkt de jeugdreclasseerder of de jeugdige zich aan de gemaakte afspraken houdt. De jeugdige krijgt ondersteuning op allerlei gebied zoals:
 - bij het vinden van een opleiding of werk; 
 - bij het regelen van schadevergoeding voor een slachtoffer of 
 - bij het zoeken naar oplossingen bij financiële problemen. 
Als specialistische hulpverlening nodig is dan organiseert de jeugdreclasseerder dat.  

Medewerking noodzakelijk

De begeleiding door jeugdreclassering is niet vrijblijvend. De jeugdreclasseerder maakt duidelijke afspraken met de jeugdige. De jeugdige moet meewerken aan veranderingen en de afspraken nakomen. Bijvoorbeeld geen drugsgebruik, weer naar school gaan of een behandelprogramma volgen. De jeugdreclasseerder heeft regelmatig contact met de jeugdige. De jeugdreclasseerder vraag ouders, de wijkagent of de school of de jeugdige doet wat is afgesproken. Als de jeugdige zijn gedrag niet verandert kan de kinderrechter hem alsnog een (zwaardere) straf geven. Bijvoorbeeld een taakstraf of gevangenisstraf.

Steeds meer eigen verantwoordelijkheid

Jeugdreclassering duurt tussen de zes maanden en twee jaar. Dat is best lang. Maar daardoor kan de jeugdige nieuw gedrag echt aanleren. En aantonen dat hij dat gedrag kan volhouden. In het begin vertelt de jeugdreclasseerder wat de jeugdige wel of niet mag doen. Als het kan krijgt de jeugdige steeds meer verantwoordelijkheid. De jeugdreclasseerder steunt dan op de achtergrond. Controle op de gemaakte afspraken blijft een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

soms preventief

Het kan zijn dat een jeugdige wel met politie of een leerplichtambtenaar in contact is geweest, maar nog niet voor de kinderrechter verschenen. Terwijl er zorgen zijn over zijn gedrag, zoals bijvoorbeeld schoolverzuim. Dan is vrijwillige, preventieve begeleiding door jeugdreclassering soms mogelijk. Als de jeugdige dan later voor een kinderrechter verschijnt zal deze altijd meewegen hoe de jeugdige zich tijdens de preventieve begeleiding heeft gedragen

Intensieve Traject Begeleiding

Er zijn twee vormen Intensieve Traject Begeleiding (ITB); ITB CRIEM en ITB Plus.
ITB CRIEM is een maatregel die door de kinderrechter wordt opgelegd aan jeugdigen van niet-westerse afkomst die voor de eerste keer, of voor meerdere lichte vergrijpen met justitie in aanraking komen. ITB CRIEM duurt meestal 3 maanden, maar kan worden verlengd. Het doel is te voorkomen dat de jeugdige opnieuw delicten pleegt. Het leven tussen twee culturen en de moeite die het gezin heeft om te integreren worden als risicofactoren gezien. De jeugdige wordt begeleid door de jeugdreclassering. Hierna volgt toezicht en begeleiding. 

ITB Plus is een maatregel die meestal voor 6 maanden wordt opgelegd, maar deze kan worden verlengd. De maatregel wordt door de kinderrechter opgelegd aan jeugdigen die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en/of al eerder met justitie in aanraking zijn geweest. In plaats van jeugddetentie krijgt de jeugdige begeleiding van de jeugdreclassering. De controle op het nakomen van de gemaakte afspraken is groot. Als de jeugdige zich niet aan de afspraken houdt, stopt het traject en volgt alsnog jeugddetentie. Na afloop van de maatregel volgt toezicht en begeleiding.

Help! Schoenen aan of uit?

Jeugdbeschermer Natasja

Als jeugdbeschermer kom je meestal bij de mensen thuis. Dat is zelfs een richtlijn waar we aan moeten voldoen. En dat is prima. Niet iedereen is in staat om naar kantoor te komen en het is goed om te zien hoe een jongere opgroeit/leeft. Mijn ouders hebben mij geleerd dat, als je bij mensen thuiskomt, je je aanpast aan de regels van dat huis. En of ik nou als jeugdbeschermer of als niet-jeugdbeschermer bij iemand thuiskwam, dat zit er helemaal ingebakken.

Lees meer